Skip to main content

RODO

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Daria Żmudzin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka adwokat Daria Żmudzin.

Kontakt:

Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem:

Kancelaria Adwokacka adwokat Daria Żmudzin,

ul. Radziecka 1/2,18-400 Łomża ,

telefon +48 502 337 368

jak również mailowo na adres: adwokat.zmudzin@gmail.com

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w części na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. f) RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług prawniczych :

 1. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu usług;
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Państwo wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 3. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 6. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji oraz profilowaniu;
 7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.
 8. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany powyżej.
 9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania danych,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych.
 10. Do Państwa danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. adwokaci, radcowie prawni itp.