12 września 2023

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku- kiedy jest potrzebne?

Czy konieczne jest regulowanie spraw majątkowych po zmarłym? Kiedy występuję się na drogę sądową celem stwierdzenia nabycia praw do spadku? Czy jest ono obowiązkowe? Jak wygląda sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i jakie wiążą się z tym koszty?

Przykład nr 1.

W roku 2020 zmarł mój mąż. W skład naszego majątku wspólnego wchodzi mieszkanie. Z związku małżeńskiego posiadaliśmy dwójkę dzieci, które w chwili obecnej są już pełnoletnie. Co mogę zrobić ? Czy mogę sprzedać mieszkanie ?

Po śmierci osoby bliskiej przychodzi czas, kiedy musimy uporać się ze sprawami majątkowymi. Stwierdzenie nabycia spadku jest niczym innym jak urzędowym dowodem na to, że spadkobierca posiada prawo do spadku. Co prawda żaden przepis wprost nie nakazuje przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, podobnie zresztą jak np. sprawy o dział spadku.  Zatem w interesie samego spadkobiercy jest uzyskanie formalnego potwierdzenia praw do spadku.

Bez potwierdzenia że spadkobierca (mimo że formalnie jest właścicielem majątku spadkodawcy) nie może skutecznie domagać się od osób trzecich określonego działania – np. nie może wezwać dłużnika spadkodawcy do spłaty należności, jak również sprzedać praw i obowiązków związanych ze spadkiem np. mieszkania.

WAŻNE !

W sytuacji, gdy do spadku wchodzi nieruchomość, spadkobierca z chwilą śmierci spadkodawcy staje się jej właścicielem. Z przepisów regulujących problematykę ksiąg wieczystych wynika zobowiązanie niezwłocznego ujawnienia osoby właściciela w księdze wieczystej. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą finansową, a opieszały właściciel może ponosić również odpowiedzialność za szkody z tym związane.

Czytaj także: Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Kto może złożyć wniosek?

Tę kwestię regulują przepisy prawa spadkowego, a mianowicie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Zatem grono osób mogących wystąpić z wnioskiem jest bardzo szerokie, w szczególności są to:

 • spadkobiercy
 • zapisobiercy
 • wierzyciel spadkodawcy
 • wierzyciel spadkobiercy

Jak wygląda wniosek o stwierdzenie spadku?

Sądem właściwym do rozstrzygania sprawy jest sąd rejonowy, w obrębie którego spadkodawca miał ostatnie miejsca zwykłego pobytu, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). Jeśli przy pomocy tych reguł nadal nie można wyznaczyć sądu do rozstrzygnięcia sprawy, sądem spadku będzie sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Termin do złożenia wniosku.

Przepisy prawa nie przewidują określonego terminu, w którym należy wystąpić z wnioskiem. Zatem można wystąpić z nim w każdym czasie, niezależnie od upływu lat. Nie ma tutaj żadnego przedawnienia. Możesz to zrobić bezpośrednio po śmierci spadkodawcy bądź wiele lat później. Jednakże stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Elementy wniosku

We wniosku należy:

 • wskazać wnioskodawcę tj. osobę która inicjuje sprawę (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL),
 • wskazać krąg spadkobierców (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL),
 • wskazać żądanie – tj. stwierdzenie nabycia spadku przez ściśle określonych spadkobierców, w określonych częściach, na podstawie ustawy lub testamentu, oraz wykazać, że spadkobiercy mają prawo do spadku (w przypadku dziedziczenia ustawowego załączając odpisy np. aktów urodzenia, z których wynikać będzie pokrewieństwo spadkobierców względem spadkodawcy),
 • uzasadnić wniosek i przedstawić dowód śmierci spadkodawcy (odpis aktu zgony),  
 • załączyć:
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku oraz opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego,
  • dowody wymienione w treści uzasadnienia (jeżeli nie zostały wskazane w uzasadnieniu żadne dowody i nie są one załączane, punkt ten należy przekreślić),
  • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
  • odpis wniosku (w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników postępowania)

Poniżej wzór wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Opłata od wniosku

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

Pamiętajmy jednak, iż w praktyce jest to opłata od wniosku, który dotyczy jednego spadkobiercy.

Przykład nr 2.

Pani Elżbieta wnosi o stwierdzenie nabycia spadku po swoich rodzicach, którzy zmarli kilka lat temu. W takim przypadku powinna uiścić opłatę w wysokości 200 zł. ( 100 zł za każdego spadkodawcę)

Ważne !

Przy składaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest również opłata 5 zł (po jednej osobie zmarłej) za wpis w rejestrze spadkowym.

Najnowsze wpisy na blogu

 • Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?
  17 września 2023

  Czy mogę wymeldować niechcianego lokatora ?

  Czy istnieje możliwość zameldowania się bez zgody i wiedzy właściciela? Czy można wymeldować niechcianego lokatora?

 • Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
  17 września 2023

  Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego – O czym warto wiedzieć ?

  Ustawodawca przewidział możliwość odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, którego celem jest zdalne kontrolowanie miejsca…

 • ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.
  17 września 2023

  ABC- dotyczące zasiedzenia nieruchomości.

  Zgodnie z treścią art. 172 par. 1 k.c. posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie…

 • Uchylanie się od obowiązków rodzicielskich po decyzji sądu
  17 września 2023

  Kontakty rodzica z dzieckiem- co zrobić w przypadku, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem rodzic nie wykonuje swojego obowiązku ?

  W praktyce dość często dochodzi do sytuacji, gdy mimo orzeczenia sądowego lub ugody zawartej przed sądem, lub mediatorem w przedmiocie…

 • Branża weselna a pandemia
  17 września 2023

  Wesele w dobie koronawirusa – jak wygląda sytuacja dla przedsiębiorców?

  Koronawirus przyczynił się do powstania wielu zakazów i obostrzeń, które w znacznym stopniu utrudniły funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw. W szczególnie problematycznej…

 • Komornik sądowy w czasie pandemii
  17 września 2023

  Egzekucja komornicza w czasie pandemii. Co może komornik?

  Pandemia koronawirusa w 2020 roku zamroziła działalność wielu przedsiębiorstw, jak i podmiotów publicznych. Ograniczenia dotknęły też komorników sądowych, którym wprowadzone…

 • Rozwód - od czego zacząć
  17 września 2023

  Rozwód- od czego zacząć?

  Postępowanie w sprawie o rozwód zaczyna się już w momencie sporządzania pozwu o rozwód. Pierwszym dylematem przed jakim stoi osoba…

 • Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy
  17 września 2023

  Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?

  Za prowadzenie samochodu po alkoholu polskie prawo przewiduje wysokie mandaty karne. Osobie zatrzymanej może również zostać odebrane prawo jazdy. Wielu…

 • Stwierdzenie nabycia praw do spadku i regulowanie spraw majątkowych - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku- kiedy jest potrzebne?

  Czy konieczne jest regulowanie spraw majątkowych po zmarłym? Kiedy występuję się na drogę sądową celem stwierdzenia nabycia praw do spadku?…

 • Interesy majątkowe, zachowek i spory spadkowe - Adwokat Daria Żmudzin
  12 września 2023

  Zachowek – komu przysługuje i w jakiej wysokości?

  Interesy majątkowe stanowią bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Niekiedy sprawy finansowe bywają bardzo skomplikowane, zwłaszcza w przypadku śmierci. W…