Czy rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że muszę płacić alimenty na byłego małżonka?

W trakcie spraw rozwodowych sąd orzeka, czy i które z małżonków winne jest rozkładowi pożycia. Od zasady tej odchodzi się za wspólną zgodą obu małżonków. Co oznacza rozwód z orzeczeniem o winie? Czy na jednego z małżonków może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonka? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Czytaj dalej „Czy rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że muszę płacić alimenty na byłego małżonka?”

Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem spadkowym, najbliższa rodzina osoby zmarłej ma prawo do dziedziczenia ustawowego. Nie oznacza to jednak, że testator za życia musi zgodzić się z podziałem narzuconym przez prawo. Jeśli dziedziczenie ustawowe nie jest satysfakcjonujące dla osoby dzielącej swój majątek, może ona wyłączyć konkretnych bliskich z dziedziczenia. Jak prawidłowo przeprowadzić wyłączenie z dziedziczenia?

Czytaj dalej „Jak wyłączyć kogoś z dziedziczenia?”

Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy jest dokumentem składanym przez małżonków chcących zakończyć związek na drodze sądowej. Co istotne, taki dokument musi mieć formę pisemną. Jakie elementy koniecznie musi też zawierać? Serdecznie zachęcamy do poznania szczegółów w tym zakresie.

Czytaj dalej „Jak napisać poprawnie pozew rozwodowy?”

Jak wygląda procedura w sprawie ustalenia ojcostwa?

Gdy ojciec wpisany jest w akt urodzenia dziecka i obowiązują go prawa i obowiązki związane z jego wychowaniem, mówimy o aspekcie prawnym bycia ojcem. Możemy jednak wyróżnić również aspekt biologiczny, gdzie ojciec ma więź biologiczną, ale nie ma to żadnego związku z prawami i obowiązkami. W niektórych sytuacjach wymagane jest jednak oficjalne ustalenie ojcostwa, na czym to polega?

Czytaj dalej „Jak wygląda procedura w sprawie ustalenia ojcostwa?”

Jak ustalić wysokość alimentów?

Alimenty to świadczenie głównie na potrzeby dzieci, które służą zaspokajaniu ich potrzeb. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z: pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa. Co ważne obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), wstępnych przed rodzeństwem, ale równocześnie Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), wstępnych przed rodzeństwem, ale równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi.

Czytaj dalej „Jak ustalić wysokość alimentów?”

Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Interesy majątkowe stanowią bardzo ważną kwestią w naszym życiu. Niekiedy sprawy finansowe bywają bardzo skomplikowane, zwłaszcza w przypadku śmierci. W tego rodzaju okolicznościach mogą się nawet pojawić spory wynikające z tego, że ktoś poczuł się poszkodowany nieuwzględnieniem go w testamencie. W rzeczy samej, czasami bywa tak, że spadkodawca nie decyduje się przekazać swoich środków najbliższym, tylko obdarza mniej lub bardziej niespodziewanym podarunkiem zupełnie obcą osobę. W takich okolicznościach w domaganiu się swoich praw poszkodowanym może pomóc instytucja zawarta w przepisach cywilnych zwana zachowkiem.

Czytaj dalej „Zachowek- komu przysługuje i w jakiej wysokości?”

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku- kiedy jest potrzebne?

Czy konieczne jest regulowanie spraw majątkowych po zmarłym? Kiedy występuję się na drogę sądową celem stwierdzenia nabycia praw do spadku? Czy jest ono obowiązkowe? Jak wygląda sprawa o stwierdzenie nabycia spadku i jakie wiążą się z tym koszty?

przykład nr 1.

W roku 2020 zmarł mój mąż. W skład naszego majątku wspólnego wchodzi mieszkanie. Z związku małżeńskiego posiadaliśmy dwójkę dzieci, które w chwili obecnej są już pełnoletnie. Co mogę zrobić ? Czy mogę sprzedać mieszkanie ?

Po śmierci osoby bliskiej przychodzi czas, kiedy musimy uporać się ze sprawami majątkowymi. Stwierdzenie nabycia spadku jest niczym innym jak urzędowym dowodem na to, że spadkobierca posiada prawo do spadku. Co prawda żaden przepis wprost nie nakazuje przeprowadzenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, podobnie zresztą jak np. sprawy o dział spadku.  Zatem w interesie samego spadkobiercy jest uzyskanie formalnego potwierdzenia praw do spadku.

Bez potwierdzenia że spadkobierca (mimo że formalnie jest właścicielem majątku spadkodawcy) nie może skutecznie domagać się od osób trzecich określonego działania – np. nie może wezwać dłużnika spadkodawcy do spłaty należności, jak również sprzedać praw i obowiązków związanych ze spadkiem np. mieszkania.

WAŻNE !

W sytuacji, gdy do spadku wchodzi nieruchomość, spadkobierca z chwilą śmierci spadkodawcy staje się jej właścicielem. Z przepisów regulujących problematykę ksiąg wieczystych wynika zobowiązanie niezwłocznego ujawnienia osoby właściciela w księdze wieczystej. Niewykonanie tego obowiązku zagrożone jest karą finansową, a opieszały właściciel może ponosić również odpowiedzialność za szkody z tym związane.

Kto może złożyć wniosek?


Tę kwestię regulują przepisy prawa spadkowego, a mianowicie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Zatem grono osób mogących wystąpić z wnioskiem jest bardzo szerokie, w szczególności są to:

 • spadkobiercy
 • zapisobiercy
 • wierzyciel spadkodawcy
 • wierzyciel spadkobiercy

Jak wygląda wniosek o stwierdzenie spadku?

Sądem właściwym do rozstrzygania sprawy jest sąd rejonowy, w obrębie którego spadkodawca miał ostatnie miejsca zwykłego pobytu, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). Jeśli przy pomocy tych reguł nadal nie można wyznaczyć sądu do rozstrzygnięcia sprawy, sądem spadku będzie sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Termin do złożenia wniosku.

Przepisy prawa nie przewidują określonego terminu, w którym należy wystąpić z wnioskiem. Zatem można wystąpić z nim w każdym czasie, niezależnie od upływu lat. Nie ma tutaj żadnego przedawnienia. Możesz to zrobić bezpośrednio po śmierci spadkodawcy bądź wiele lat później. Jednakże stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Elementy wniosku

We wniosku należy:

 • wskazać wnioskodawcę tj. osobę która inicjuje sprawę (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL),
 • wskazać krąg spadkobierców (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL),
 • wskazać żądanie – tj. stwierdzenie nabycia spadku przez ściśle określonych spadkobierców, w określonych częściach, na podstawie ustawy lub testamentu, oraz wykazać, że spadkobiercy mają prawo do spadku (w przypadku dziedziczenia ustawowego załączając odpisy np. aktów urodzenia, z których wynikać będzie pokrewieństwo spadkobierców względem spadkodawcy),
 • uzasadnić wniosek i przedstawić dowód śmierci spadkodawcy (odpis aktu zgony),  
 • załączyć:
 1. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku oraz opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego,
 2. dowody wymienione w treści uzasadnienia (jeżeli nie zostały wskazane w uzasadnieniu żadne dowody i nie są one załączane, punkt ten należy przekreślić),
 3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
 4. odpis wniosku (w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników postępowania)

Poniżej wzór wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku.

Opłata od wniosku

Od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

Pamiętajmy jednak, iż w praktyce jest to opłata od wniosku, który dotyczy jednego spadkobiercy.

przykład nr 2.

Pani Elżbieta wnosi o stwierdzenie nabycia spadku po swoich rodzicach, którzy zmarli kilka lat temu. W takim przypadku powinna uiścić opłatę w wysokości 200 zł. ( 100 zł za każdego spadkodawcę)

Ważne !

Przy składaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest również opłata 5 zł (po jednej osobie zmarłej) za wpis w rejestrze spadkowym.

Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?

Za prowadzenie samochodu po alkoholu polskie prawo przewiduje wysokie mandaty karne. Osobie zatrzymanej może również zostać odebrane prawo jazdy. Wielu kierowców w takiej sytuacji zastanawia się, czy możliwe jest odzyskanie utraconego dokumentu. Sprawdź, jakie kroki podjąć w celu odzyskania prawa jazdy.

Czytaj dalej „Czy istnieje możliwość odzyskania prawa jazdy zatrzymanego za jazdę pod wpływem alkoholu?”

Rozwód- od czego zacząć?

Po pierwsze – POZEW

Postępowanie w sprawie o rozwód zaczyna się już w momencie sporządzania pozwu o rozwód. Pierwszym dylematem przed jakim stoi osoba pisząca pozew jest fakt- czy orzeczenie ma zapaść z winy naszego współmałżonka, wspólnej a może bez orzekania o winie ?

Są to istotne kwestie bowiem rzutują nie tylko na przebieg postępowania, ale również na inne roszczenia z tym związane.

dla przykładu:

Można sobie wyobrazić taką sytuację……. Strony zawierają związek z miłości. Na początku pożycie małżeńskie układa się w miarę poprawnie. Następnie z upływem czasu postępowanie jednego z małżonków ulega znacznemu pogorszeniu np. żona zaczyna być źle traktowana przez swojego małżonka- jest szykanowana, poddawana przemocy psychicznej i fizycznej. Z kolei w zachowaniu żony (mimo złego traktowania przez męża) nie możemy upatrzeć się winy za rozpad małżeństwa, bowiem dba ona o dom, dzieci i rodzinę. Pojawia się wówczas pytanie czy uzyskanie rozwodu małżeństwa trwającego przez kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat z orzeczeniem – bez orzekania o winie- będzie dla takiej żony satysfakcjonujące z punktu widzenia honorowego, moralnego?

Z drugiej zaś strony czy mąż, który jest zdradzany przez małżonkę, która nie interesuje się nim i dziećmi będzie usatysfakcjonowany jeśli uzyska rozwód bez orzekania o winie?

WAŻNE!

W przypadku uzyskania orzeczenie, iż winnym rozpadowi naszego małżeństwa jest wyłącznie nasz współmałżonek, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, to wówczas na mocy art. 60 § 2 k.r.o.  sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Mówiąc prościej w takiej sytuacji małżonek wyłącznie niewinny może żądać odpowiednich alimentów na swoją rzecz.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie pomocy przy podjęciu decyzji w przedmiocie rozwodu z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie w tym skutków prawnych podjętej decyzji, jestem do Państwa dyspozycji. 

Po drugie- ZŁOŻENIE POZWU WE WŁAŚCIWYM SĄDZIE

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i dołączyć do niego odpis aktu małżeństwa, skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej (lub wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych).

Pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile choć jedno z małżonków nadal tam mieszka. W innej sytuacji odpowiednim miejscem do złożenia pisma jest sąd okręgowy właściwy dla osoby pozwanej, chyba że nie można go wskazać, wówczas pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla powoda.

Pozew rozwodowy można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu (warto mieć przy sobie kopię i poprosić urzędnika o potwierdzenie na niej przyjęcia pozwu) albo przesłać listownie listem poleconym.

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł

Po trzecie- SPRAWA SĄDOWA

Każda sprawa jest inna, każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia. Bywają sprawy rozwodowe, które zostają przeprowadzone w ciągu jednej rozprawy sądowej, ale są też takie, które ciągną się latami. Wszystko zależy od złożoności naszej sprawy oraz roszczeń jakie wywodzimy.

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego, trzeba pamiętać również o kosztach. Należy wziąć pod uwagę nie tylko opłatę za wniesienie pozwu, ale również rozważyć konieczność pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem, wynikających na przykład z konieczności wystawienia opinii przez biegłego sądowego czy przeprowadzenia wywiadu przez kuratora sądowego.